Wersja: 01.01.2021

Ogólne warunki dostaw części zamiennych

1.    Postanowienia ogólne
1.1     Wszystkie dostawy nowych maszyn w kraju firmy Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Polska Sp. z o.o. podlegają niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży („OWS”). OWS dotyczy wyłącznie klientów („Kupujących”), którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 polskiego kodeksu cywilnego (Dz. U. 2019 poz. 1145, ustawa z dnia 23.4.1964), osobami prawnymi prawa publicznego lub funduszami specjalnymi prawa publicznego.

1.2     OWS w obowiązującej wersji znajduje również zastosowanie jako umowa ramowa dla przyszłych kontraktów z Klientem, bez konieczności każdorazowego powoływania się na nie przez nas. Obowiązującą wersję można pobrać ze strony https://www.sumitomo-shi-demag.eu/pl/gtc/gtc-general.
1.3     Niniejsze OWS są wyłącznie obowiązującymi warunkami. Warunki Klienta, które są odbiegające, będące w konflikcie lub uzupełniające stają się częścią kontraktu wyłącznie, jeżeli udzielimy na to wyraźnej zgody, tj. zostanie ona przekazana na piśmie lub w formie wiadomości (np. pismo, e-mail). Wymóg wyraźnej zgody obowiązuje każdorazowo, na przykład również jeżeli wykonaliśmy bez zastrzeżeń ogólne warunki Kupującego.
1.4     Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości wskazujemy, że indywidualne umowy z klientem mają pierwszeństwo przed niniejszymi OWS. Pisemna umowa lub pisemne potwierdzenie przez nas będzie decydujące dla treści takiej indywidualnej umowy; strony zastrzegają sobie prawo do udowodnienia, że jest inaczej.
1.5     Odniesienia do stosowania przepisów ustawowych mają na celu jedynie uniknięcie wszelkich wątpliwości. Przepisy ustawowe mają zatem zastosowanie nawet bez takiego odniesienia, chyba że zostaną bezpośrednio zmienione lub wyraźnie wyłączone przez niniejsze OWS.
1.6     Zastrzegamy sobie prawa własności intelektualnej i prawa autorskie do kosztorysów, rysunków i innych dokumentów; klient może je udostępniać osobom trzecim wyłącznie za naszą zgodą. 

2.    Zawarcie umowy
2.1     Nasze oferty handlowe mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Dotyczy to również sytuacji, w których udostępniliśmy klientowi katalogi, dokumentację techniczną (np. rysunki, plany, obliczenia, kosztorysy, odniesienia do norm DIN), inne opisy produktów lub dokumenty - również w formie elektronicznej.
2.2     W przypadku braku odmiennych uzgodnień, umowę uznaje się za zawartą dopiero po kontrasygnacie potwierdzenia zamówienia przez klienta.

3.    Ceny, płatności i zastrzeżenie własności
3.1     O ile nie uzgodniono inaczej, ceny naszych dostaw są rozumiane jako EXW (INCOTERMS 2020) naszego zakładu dostarczającego, bez opakowania, plus ustawowy podatek VAT.
3.2     Usługi montażu nie są wliczone w cenę i dostarczymy je tylko wtedy, gdy i w zakresie, w jakim zostały one specjalnie uzgodnione, za odrębną opłatą i na warunkach określonych w punkcie 10.
3.3     W przypadku braku specjalnej umowy, płatności należy dokonać na nasze konto bez żadnych potrąceń w ciągu dwóch tygodni od wystawienia faktury i dostawy lub w ciągu dwóch tygodni od wystawienia faktury i odbioru, jeżeli zawarta umowa obejmuje odbiór.
3.4     Klient jest uprawniony do potrącenia i zatrzymania tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne klienta są bezsporne, dojrzałe do rozstrzygnięcia lub stały się res judecata. Ponadto klient jest uprawniony do dochodzenia swoich praw do zatrzymania wyłącznie na podstawie roszczeń wzajemnych wynikających z tego samego stosunku umownego. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla praw klienta do dochodzenia roszczeń wzajemnych w przypadku nienależytego wykonania umowy. 
3.5     Możemy uzależnić - również w ramach trwających stosunków handlowych - całą dostawę lub jej część od dokonania przedpłaty. O takim zastrzeżeniu poinformujemy najpóźniej w momencie potwierdzenia danego zamówienia. Jeśli po zawarciu umowy okaże się (np. z powodu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego), że nasze roszczenie o wynagrodzenie jest zagrożone przez niezdolność klienta do zapłaty, stajemy się uprawnieni do odmowy wykonania świadczenia zgodnie z przepisami ustawowymi i do odstąpienia od umowy - w razie potrzeby po przekroczeniu ustalonego terminu (art. 321 niemieckiego kodeksu cywilnego - BGB). W przypadku umowy dotyczącej produkcji określonych przedmiotów (produktów na zamówienie), możemy powiadomić o naszym odstąpieniu od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez uszczerbku dla przepisów ustawowych, zgodnie z którymi wyznaczenie terminu nie jest konieczne.
3.6      Zastrzegamy sobie prawo własności do dostarczonych przedmiotów do momentu uiszczenia pełnej zapłaty (Towary objęte zastrzeżeniem prawa własności).
3.7     Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia Towarów Zastrzeżonych na własny koszt od kradzieży, stłuczenia, pożaru, wody i innych szkód na czas trwania zobowiązań klienta wobec nas oraz do wysłania nam dowodu tego na żądanie.
3.8     Klient jest zobowiązany do utrzymywania Towarów Zastrzeżonych w idealnym stanie i do niezwłocznego zlecania wszelkich niezbędnych napraw wyspecjalizowanym firmom; klient musi przez cały czas informować nas o Towarach Zastrzeżonych, a w szczególności o ich lokalizacji. Z zastrzeżeniem odsprzedaży w ramach zwykłej działalności gospodarczej zgodnie z punktem 3.9 poniżej, klient może sprzedać, zastawić, przewłaszczyć na zabezpieczenie, wynająć lub w inny sposób przenieść lub zmienić Towary Zastrzeżone lub zmienić ich lokalizację, o której poinformowano nas po uzyskaniu naszej uprzedniej pisemnej zgody. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia nas o jakimkolwiek zagrożeniu dla naszej własności - w szczególności poprzez zajęcie, konfiskatę lub inne rozporządzenie dostarczonymi przedmiotami przez osoby trzecie oraz do poinformowania takich osób trzecich o naszym tytule własności. 
3.9     Klient jest uprawniony do odsprzedaży i/lub przetwarzania Towarów objętych zastrzeżeniem własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej, o ile nie zalega z płatnościami. Jednakże w takich przypadkach klient niniejszym przenosi na nas wszelkie roszczenia wynikające z takiej odsprzedaży. Niezależnie od naszego upoważnienia do samodzielnej windykacji scedowanej wierzytelności, klient pozostaje upoważniony do windykacji wierzytelności nawet po dokonaniu cesji. Zobowiązujemy się do nieściągania wierzytelności we własnym zakresie tak długo i w takim zakresie, w jakim klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych, nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub podobnego postępowania i nie nastąpiło zawieszenie płatności.
3.10     Zastrzeżenie własności rozciąga się na produkty powstałe w wyniku przetwarzania, mieszania lub łączenia naszych towarów do pełnej ich wartości, przy czym jesteśmy uważani za producenta. Jeśli tytuł własności posiadany przez jakąkolwiek osobę trzecią zostanie zachowany w przypadku przetwarzania, mieszania lub łączenia naszych towarów objętych zastrzeżeniem własności z towarami osób trzecich, staniemy się współwłaścicielami przetworzonych, zmieszanych lub połączonych towarów proporcjonalnie do wartości fakturowanych. We wszystkich innych aspektach do powstałego produktu mają zastosowanie te same zasady, co do towarów dostarczonych z zastrzeżeniem własności.
3.11     Jeśli możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczenia przekracza nasze roszczenia o więcej niż 10%, na żądanie klienta zwolnimy wybrane przez nas części zabezpieczenia.
3.12     W przypadku naruszenia umowy przez klienta, a w szczególności w przypadku opóźnienia w płatnościach, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy dostawy zgodnie z przepisami prawa. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń prawnych.
3.13     Jeśli wymagane jest notarialne lub urzędowe zarejestrowanie zastrzeżenia naszego tytułu własności, klient musi nam w tym bezpłatnie pomóc. 

4.    Wysyłka i przejście ryzyka 
4.1     O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie między nami a klientem, wysyłki i przejście ryzyka będą EXW (INCOTERMS 2020) naszego zakładu wysyłkowego lub innego określonego miejsca wysyłki. Jeśli odbiór został uzgodniony, odbiór jest decydujący dla przejścia ryzyka. We wszystkich innych aspektach przepisy ustawowe dotyczące umów o dzieło i świadczenie usług stosuje się odpowiednio do uzgodnionego odbioru. Opóźnienie w odbiorze, które można przypisać klientowi, uznaje się za równoważne z przejściem ryzyka zgodnie z EXW (INCOTERMS 2020) lub odbiorem.
4.2     Częściowe wysyłki są dozwolone z uwzględnieniem naszych interesów i w zakresie uzasadnionym dla klienta, w szczególności gdy częściowa wysyłka jest użyteczna dla klienta w zakresie zamierzonego celu umowy, wysyłka pozostałych zamówionych towarów jest zapewniona, a klient nie ponosi w związku z tym żadnych znaczących dodatkowych wydatków ani dodatkowych kosztów.

5.     Terminy, przeszkody w realizacji
5.1     Termin dostawy będzie uzgadniany indywidualnie. Terminy dostaw są wiążące tylko wtedy, gdy zostały przez nas potwierdzone na piśmie. Transakcję zakładającą dostawę w ustalonym terminie uznaje się za zawartą tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione. O ile termin dostawy nie został uzgodniony indywidualnie, dostawa ma nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zawarcia umowy.
5.2     Jeżeli nie będziemy w stanie dotrzymać wiążącego terminu dostawy z przyczyn od nas niezależnych (usługa jest niedostępna), poinformujemy o tym klienta bez zbędnej zwłoki i jednocześnie powiadomimy go o szacowanym nowym terminie dostawy. Jeśli usługa pozostanie niedostępna w nowym terminie dostawy, będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy w całości lub w części; niezwłocznie zwrócimy wszelkie wynagrodzenie już zapłacone przez klienta. Dla celów niniejszego punktu, usługa zostanie uznana za niedostępną w szczególności, jeśli nasz dostawca nie dostarczy jej na czas, w przypadku gdy zawarliśmy zgodną umowę dostawy, jeśli ani my, ani nasi dostawcy nie ponoszą winy lub jeśli nie jesteśmy zobowiązani do zamówienia w danym przypadku.
5.3     Wystąpienie opóźnienia w dostawie należy określić zgodnie z przepisami prawa. W każdym przypadku wymagane jest jednak upomnienie ze strony klienta. W przypadku opóźnienia w dostawie i poniesienia w związku z tym szkody przez klienta, klient może żądać zryczałtowanego odszkodowania za szkodę spowodowaną opóźnieniem. Ryczałt wynosi 0,5% za każdy zakończony tydzień kalendarzowy opóźnienia, ale nie więcej niż łącznie 5% ceny netto (wartości przesyłki) towarów dostarczonych z opóźnieniem. Zastrzegamy sobie prawo do udowodnienia, że klient nie poniósł żadnej szkody lub że szkoda jest znacznie mniejsza niż wyżej wymienione zryczałtowane odszkodowanie. Dalsze roszczenia wynikające z opóźnionej dostawy są regulowane wyłącznie zgodnie z punktem 7 niniejszego dokumentu.
5.4     Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla praw klienta wynikających z punktu 7 niniejszych OWS oraz naszych praw ustawowych, w szczególności w sytuacjach zwalniających z obowiązku świadczenia (np. z powodu niemożności lub nieracjonalności świadczenia i/lub świadczenia uzupełniającego).
5.5      Jeśli klient opóźnia odbiór lub nie wykonuje czynności lub nie wypełnia obowiązku współpracy, lub jeśli dostawa jest opóźniona z innych przyczyn leżących po stronie klienta, stajemy się uprawnieni do żądania odszkodowania za wynikłą szkodę, w tym zwrotu dodatkowych wydatków (np. kosztów przechowywania). Zryczałtowane odszkodowanie wynosi 0,5% wartości umowy netto za każdy zakończony tydzień kalendarzowy opóźnienia, ale nie więcej niż 5% wartości umowy netto w każdym przypadku. Zastrzegamy sobie prawo do udowodnienia wyższych szkód i dochodzenia roszczeń ustawowych (w szczególności do żądania zwrotu dodatkowych wydatków, uzasadnionego odszkodowania, odstąpienia od umowy); zryczałtowane odszkodowanie zostanie w każdym przypadku skompensowane z dalszymi roszczeniami pieniężnymi. Klient jest uprawniony do udowodnienia, że nie ponieśliśmy żadnej szkody lub ponieśliśmy znacznie niższą szkodę niż wyżej wymienione zryczałtowane odszkodowanie.
5.6     Punkt 10 obowiązuje dodatkowo w przypadku uzgodnionego montażu.
    
6.    Gwarancja
6.1     Przepisy ustawowe mają zastosowanie do praw klienta w przypadku wad materiałowych i wad prawnych, chyba że poniżej określono inaczej. 
6.2     Roszczenia klienta z tytułu wad podlegają warunkowi, że klient spełnił swoje ustawowe obowiązki w zakresie kontroli towarów i zgłaszania wad (art. 377 i 381 niemieckiego kodeksu handlowego - HGB) oraz zgłosił wadę na piśmie bez zbędnej zwłoki. W przypadku materiałów budowlanych i innych towarów przeznaczonych do montażu lub innej dalszej obróbki, kontrola musi zostać przeprowadzona w każdym przypadku bezpośrednio przed tą obróbką. Jeśli klient nie przeprowadzi prawidłowo kontroli i/lub nie zgłosi wad, nasza odpowiedzialność za wady niezgłoszone w ogóle, niezgłoszone w terminie lub zgłoszone nieprawidłowo jest wyłączona zgodnie z przepisami ustawowymi. 
6.3     Zwykłe zużycie części i podstawowych komponentów nie jest uważane za wadę. W szczególności następujące części wykazują oznaki zużycia w wyniku użytkowania (części zużywające się): wszystkie części plastyfikujące (śruby, końcówki, zamki, pierścienie dociskowe, cylindry plastyfikujące, pokrywy dysz, dysze, uchwyt dysz, głowice cylindrów i taśmy grzewcze), elementy filtrujące, uszczelki, O-ringi, wycieraczki, węże hydrauliczne i wodne, membrany zaworów, wkładki bezpiecznikowe, czujniki termiczne, przekładnie obrotowe płyt obrotowych, tuleje, śruby, sprzęgła, hamulce, zestawy zaciskowe, paski zębate.
Ponadto załącznik: Warunki dla komponentów plastyfikujących; załącznik ten można przeglądać, drukować i pobierać z Internetu pod adresem www.sumitomo-shi-demag.eu/de/agb.html .
6.4     Roszczenia z tytułu wad nie są dozwolone w przypadku jakichkolwiek szkód, które wystąpiły po przejściu ryzyka  w wyniku: nieodpowiedniego lub niewłaściwego użytkowania; nieautoryzowanego lub wadliwego montażu lub uruchomienia; późniejszych modyfikacji; naturalnego zużycia; niedbałej lub wadliwej obsługi, serwisowania lub konserwacji; nieprzestrzegania instrukcji obsługi; stosowania nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych; wadliwych prac budowlanych; nieodpowiedniego miejsca budowy; wpływów chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, których nie można nam przypisać; nadzwyczajnych wpływów temperatury i pogody; lub innych wpływów zewnętrznych nieprzewidzianych w umowie.
6.5     Punkt 9.2 ma dodatkowo zastosowanie w przypadku wad oprogramowania.
6.6     Naprawimy lub odbierzemy wadliwe przedmioty dostawy i wymienimy je na wolne od wad według własnego uznania. Pozostaje to bez uszczerbku dla naszego prawa do odmowy dodatkowego świadczenia zgodnie z przepisami ustawowymi.
6.7     Dodatkowe świadczenie nie obejmuje usunięcia wadliwego przedmiotu ani jego ponownej instalacji, chyba że pierwotnie byliśmy zobowiązani do jego instalacji. 
6.8     Przejmiemy lub zwrócimy koszty wymagane do przeprowadzenia kontroli i dodatkowego świadczenia (w szczególności koszty transportu, podróży, robocizny i materiałów oraz, w stosownych przypadkach, koszty usunięcia i instalacji) zgodnie z przepisami ustawowymi, jeśli wada rzeczywiście istnieje. W przeciwnym razie możemy żądać od klienta zwrotu kosztów poniesionych w wyniku nieuzasadnionych żądań usunięcia wady (w szczególności kosztów kontroli i transportu), chyba że brak wadliwości nie był rozpoznawalny dla klienta.
6.9     Po przejściu ryzyka ciężar dowodu istnienia wady spoczywa na kliencie. 
6.10     Jesteśmy uprawnieni do wykonania dodatkowego świadczenia należnego od nas pod warunkiem zapłaty przez klienta zaległej ceny. Klient jest jednak uprawniony do zatrzymania części ceny, która jest proporcjonalna do wady.
6.11     Wymienione przedmioty dostawy i części muszą zostać nam zwrócone zgodnie z przepisami ustawowymi. W przypadku świadczenia uzupełniającego klient musi dać nam niezbędny czas i możliwość - po konsultacji - oraz umożliwić swobodny dostęp do przedmiotu dostawy; w przeciwnym razie jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje.
6.12     Klient może usunąć wadę we własnym zakresie lub zlecić jej usunięcie osobie trzeciej i domagać się od nas zwrotu niezbędnych kosztów wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub w celu zapobieżenia nieproporcjonalnie dużym bezpośrednim szkodom. Taka niezależna naprawa musi zostać nam zgłoszona bezzwłocznie i możliwie z wyprzedzeniem. Prawo do niezależnej korekty nie powstaje w sytuacjach, w których bylibyśmy uprawnieni do odmowy odpowiedniego świadczenia uzupełniającego zgodnie z przepisami ustawowymi. W przypadku, gdy niezależne sprostowanie zostało wykonane nieprawidłowo, jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje.
6.13     Jeżeli świadczenie dodatkowe nie powiodło się lub rozsądny termin wyznaczony przez klienta na wykonanie świadczenia dodatkowego upłynął bezskutecznie lub nie jest konieczny zgodnie z przepisami prawa, klient może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jednak w przypadku błahej wady.
6.14     Roszczenia klienta o odszkodowanie lub zmarnowane wydatki są dopuszczalne w przypadku wad wyłącznie zgodnie z punktem 7 i są wykluczone w innych przypadkach.

7.    Odpowiedzialność
7.1     Możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szkody - niezależnie od podstawy prawnej odpowiedzialności - w zakresie naszej odpowiedzialności deliktowej w przypadku umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. W przypadku zwykłego niedbalstwa możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności - z zastrzeżeniem łagodniejszego standardu odpowiedzialności zgodnie z przepisami ustawowymi (np. dotyczącymi należytej staranności w zarządzaniu własnymi sprawami) - wyłącznie za
7.1.1     szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu oraz
7.1.2     szkody wynikające z naruszenia istotnego zobowiązania umownego (zobowiązania, którego wypełnienie jest warunkiem wstępnym prawidłowego wykonania umowy i na którego wypełnieniu strona umowy zwykle polega - i ma prawo polegać); w tym przypadku jednak nasza odpowiedzialność jest ograniczona do odszkodowania za przewidywalną i typową szkodę.
7.2      Ograniczenia odpowiedzialności zgodnie z punktem 7.1 mają również zastosowanie w przypadku naruszenia obowiązków przez strony lub na korzyść stron, za których winę ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi. Nie mają one zastosowania w przypadku, gdy podstępnie ukryliśmy wadę lub zagwarantowaliśmy jakość sprzętu, a także w przypadku roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt.
7.3     Klient może odstąpić od umowy z powodu naruszenia obowiązków, które nie jest związane z wadą, tylko w przypadkach, gdy takie naruszenie obowiązków można przypisać nam. Prawo klienta do swobodnego wypowiedzenia umowy (w szczególności zgodnie z art. 650 i 648 BGB) jest wykluczone. W pozostałym zakresie obowiązują wymogi ustawowe i konsekwencje prawne.

8.        Okres przedawnienia roszczeń
8.1           W odstępstwie od art. 438 par. 1 nr 3 i art. 634a ust. 1 nr 1 i 3 BGB, ogólny termin przedawnienia roszczeń wynikających z wad materiałowych i wad prawnych wynosi jeden rok od dostawy lub od przyjęcia, jeżeli odbiór został uzgodniony.
8.2            Powyższe terminy przedawnienia mają również zastosowanie do umownych i pozaumownych roszczeń odszkodowawczych klienta z tytułu wad, chyba że zastosowanie zwykłego ustawowego terminu przedawnienia (art. 195 i 199 BGB) prowadziłoby do krótszego terminu przedawnienia w danym przypadku. Roszczenia odszkodowawcze klienta zgodnie z punktem 7.1 zdanie 1 i zdanie 2 par. 7.1.1 oraz na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt przedawniają się wyłącznie zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia.

9.    Korzystanie z oprogramowania, wady oprogramowania
9.1     O ile oprogramowanie wchodzi w zakres dostawy, klient otrzymuje niewyłączne prawo do korzystania z dostarczonego oprogramowania wraz z dokumentacją. Oprogramowanie jest dostarczane do użytku na dostarczonym przedmiocie przeznaczonym do tego celu. Używanie takiego oprogramowania na więcej niż jednym systemie jest zabronione. Klient może powielać, poprawiać, tłumaczyć lub konwertować oprogramowanie z kodu obiektowego na kod źródłowy wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo (art. 69a i nast. ustawy o prawie autorskim). Klient zobowiązuje się nie usuwać żadnych informacji producenta (w szczególności informacji o prawach autorskich) i nie zmieniać ich bez naszej uprzedniej wyraźnej zgody. Wszelkie inne prawa do oprogramowania i dokumentacji, w tym do ich kopii, pozostają przy nas lub dostawcy oprogramowania. Udzielanie sublicencji jest niedozwolone.
9.2     Roszczenia z tytułu wad i prawa, o których mowa w punkcie 6, nie mają zastosowania do oprogramowania w przypadku jedynie nieznacznych odchyleń od uzgodnionej w umowie jakości lub towarzyszącej dokumentacji lub w przypadku wad niemożliwych do odtworzenia.

10.    Obowiązek współpracy klienta w przypadku uzgodnionego montażu
      Jeśli uzgodniono z nami usługi montażowe, dodatkowo obowiązują następujące warunki:

10.1     Naruszenie obowiązków współpracy wyszczególnionych poniżej w punktach 10.3, 10.4 i 10.5 niniejszego dokumentu może pogorszyć, opóźnić lub udaremnić świadczenie Usług. W związku z tym klient przyjmuje odpowiedzialność opartą na winie, aby zapewnić wypełnienie tych zobowiązań do współpracy.
10.2     Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia roszczeń ustawowych i wykonywania naszych praw wynikających z punktu 5.5 w przypadku naruszenia obowiązku świadczenia usług wsparcia współpracy zgodnie z punktem 10.1 (w szczególności roszczeń o odszkodowanie, zwrot dodatkowych kosztów, rozsądne odszkodowanie, rozwiązanie umowy).

10.3     Warunki konieczne do spełnienia przez klienta:
10.3.1     Miejsce instalacji
      Maszyna jest przeznaczona do pracy w suchej i dobrze wentylowanej przestrzeni zamkniętej.
    Warunki otoczenia, które należy zapewnić podczas ewentualnego przechowywania i eksploatacji - takie jak np. woda chłodząca/chłodzenie maszyny, temperatura otoczenia, wilgotność powietrza i wysokość nad poziomem morza - muszą mieścić się w następujących zakresach wartości zgodnie z normą EN60204-1 lub być zgodne z zakresami wartości określonymi w instrukcji obsługi maszyny.
    
    Zakresy wartości:

 

Temperatura powietrza otoczenia

Minimalna: +10°C (50°F).

Maksymalna: +40°C (104°F).

 

Dodatkowe środki są zalecane w przypadku bardzo gorącego i zimnego otoczenia.

 

EN60204-1(2007), Załącznik B.

 

Woda chłodząca/Chłodzenie maszyny

Minimalna: +15°C (59°F). [Ochrona przed kondensacją]

Maksymalnie: +35°C (95°F).

 

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody na wlocie wody chłodzącej wynosi 6 barów.

Aby zapewnić wymaganą wydajność chłodzenia, między wlotem a wylotem wody chłodzącej wymagana jest różnica ciśnień wynosząca ≥ 3 bary, w zależności od cyklu pracy.

 

Należy zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać informacje na temat dopuszczalnych wartości dla danego urządzenia.

 

Wilgotność powietrza
(bez kondensacji!)

Minimalna: 20%.

Maksymalna: 50%.

Wysokie poziomy wilgotności względnej są dopuszczalne tylko w niższych temperaturach (np. 90% przy 20°C).

 

Patrz EN60204-1

 

Wysokość nad poziomem morza

W przypadku instalacji na wysokości ponad 1000 m (3300 stóp) nad poziomem morza mogą być wymagane dostosowania techniczne.

 

Patrz EN60204-1

 

10.3.2     Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z dyrektywą EC EMC (2014/30/EU).
10.3.3     Podłoga hali
Nierówności podłogi nie mogą przekraczać 8 mm w całym obszarze instalacji maszyny między wszystkimi stopami maszyny.
10.3.4     Hala produkcyjna
Przed dostawą i rozładunkiem poszczególnych maszyn/jednostek montażowych, klient musi upewnić się, że:
a)     Hala produkcyjna (tj. dach hali, ściany boczne, bramy, okna, oświetlenie hali, ogrzewanie) musi być w pełni kompletna;
b)     Szerokość i wysokość bramy hali produkcyjnej musi być wystarczająco duża dla samochodów ciężarowych; 
c)     Klient musi dostarczyć naszemu personelowi wszystkie wymagane instrukcje;
d)     Musi być wystarczająco dużo miejsca na rozładunek maszyn/jednostek montażowych bezpośrednio w miejscu instalacji maszyny;
e)     Musi być zapewniony wystarczający dostęp ze wszystkich stron, aby umożliwić prace montażowe na maszynie; 
f)     Dźwigi operacyjne i urządzenia podnoszące z personelem obsługującym (suwnica, dźwig samochodowy, maszt itp.) oraz liny podnoszące muszą być dostępne.) i liny do podnoszenia muszą być dostępne z wystarczającą nośnością;
g)     Zasilanie musi być dostępne; 
h)     Moc przyłączeniowa musi być dostępna zgodnie ze schematem obwodu; 
i)     Podłączenie wody chłodzącej i zasilanie sprężonym powietrzem muszą być dostępne; 
j)     Wózki widłowe muszą być dostępne (w razie potrzeby nasz personel powinien mieć również możliwość korzystania z nich);
k)     Wszystkie główne połączenia muszą być gotowe do pracy z maszyną; 
l)     W przypadku montażu wewnątrz pomieszczeń, konstrukcja powinna być odporna na warunki atmosferyczne i ogrzewana w zimie, tak aby montaż mógł przebiegać w normalnych warunkach pracy i aby nie doszło do pogorszenia stanu materiału.
10.3.5     Fundament
      a)     Klient musi wwiercić kotwy podłogowe i obudowy ochronne w podłogę hali/fundament. 
    b)     Klient musi określić dokładną pozycję instalacji przed umieszczeniem maszyny na fundamencie i zaznaczyć tę pozycję na podłodze.
      c)     Fundament musi być zgodny z naszymi specyfikacjami zgodnie z punktami 10.3.3 i 10.5.2.

10.4     Ogólny obowiązek współpracy
10.4.1     Klient musi dołożyć wszelkich starań, aby prace mogły zostać rozpoczęte na czas i wykonane bez żadnych przeszkód lub przerw.
10.4.2     Klient musi zapewnić warunki wstępne określone w punkcie 10.3 i wykonać wszystkie prace na miejscu i inne prace przygotowawcze w profesjonalny sposób i we właściwym czasie na własne ryzyko i koszt.
10.4.3     Nasz personel może zostać wezwany dopiero po zakończeniu wszystkich prac przygotowawczych i zapewnieniu warunków określonych w punkcie 10.4.2. 
10.4.4     Klient musi zapewnić możliwość uzyskania przez nasz personel niezbędnych zezwoleń na wjazd, wyjazd, pobyt, pracę lub innych zezwoleń. 
10.4.5     Klient musi podjąć wymagane środki zapobiegania wypadkom na własny koszt. W szczególności klient musi wyraźnie wskazać nam, gdzie należy zwrócić szczególną uwagę na klienta i innych kontrahentów lub przestrzegać odpowiednich przepisów pozaustawowych. 
10.4.6     Bezpieczeństwo pracy
      a)     Podczas wykonywania prac będziemy przestrzegać przepisów ustawowych obowiązujących w miejscu montażu. Jeśli przepisy ustawowe ulegną zmianie między zawarciem umowy a wykonaniem prac i jeśli w związku z tym będziemy musieli świadczyć dalsze usługi nieobjęte uzgodnionym wynagrodzeniem, będziemy uprawnieni do dodatkowych opłat w tym zakresie, chyba że przyjęliśmy na siebie ryzyko związane z wynagrodzeniem za takie sytuacje. Ponadto w takich sytuacjach będziemy uprawnieni do żądania korekty terminów umownych. Dodatkowe pozaustawowe przepisy bezpieczeństwa i inne przepisy w miejscu montażu będą przez nas przestrzegane tylko wtedy, gdy zostaną nam one przekazane przez klienta w rozumieniu punktu 10.4.5 i wyraźnie potwierdzone przez nas na piśmie. 
    b)     Ze swojej strony klient będzie przestrzegać ustawowych, urzędowych i branżowych przepisów i zarządzeń mających zastosowanie do miejsca montażu, w razie potrzeby podejmie środki w celu zapobiegania wypadkom i ochrony naszego personelu i mienia, a w każdym razie będzie przestrzegać środków bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wykonawcy, o których klient został poinformowany.
c)     Mamy prawo odmówić lub zawiesić pracę w dowolnym momencie, jeśli bezpieczeństwo pracy nie zostało zapewnione.
10.4.7     Klient musi wykupić polisę ubezpieczeniową na materiały przeznaczone do montażu, które są przechowywane na terenie klienta, obejmującą ubezpieczenie od ognia, wody, kradzieży i szkód wyrządzonych przez osoby trzecie. Na nasze żądanie klient musi przedstawić odpowiedni dowód istnienia takiego ubezpieczenia.
10.4.8     Klient musi zapewnić, że drogi transportowe znajdujące się pod jego kontrolą, które prowadzą do miejsca instalacji, są w stanie nadającym się do użytku, a samo miejsce instalacji jest w stanie gotowym do pracy, a dostęp do miejsca instalacji nie jest utrudniony, a wszystkie niezbędne służebności i prawa drogi zostały zapewnione.
10.5     Szczególne zobowiązania klienta do współpracy
      Poniższe usługi nie wchodzą w zakres naszych dostaw i usług, ale klient musi zapewnić na własne ryzyko i koszt, że zostaną one wykonane w odpowiednim czasie:
10.5.1     Energia i sprzęt
    - Wszystkie linie zasilające i urządzenia zabezpieczające (złączki, filtry, zawory itp.) muszą być zainstalowane w sieci elektrycznej.) muszą być zainstalowane w liniach zasilania i powrotu energii elektrycznej, sprężonego powietrza, pary, wody i czynnika grzewczego od centralnej jednostki zasilającej klienta do głównych przyłączy maszyny;
    - wszystkie stacje i podstacje elektroenergetyczne muszą być gotowe do zasilania wysokim i niskim napięciem;
    - wszystkie jednostki i urządzenia do zasilania awaryjnego muszą być gotowe.
10.5.2     Instalacja i fundamenty
    - montaż maszyn i obudów ochronnych;
    - wszystkie podpory i ramy podstawy do umieszczenia kontenerów; rurociągi i platformy robocze; rusztowania stalowe, podesty, schody, drabiny, balustrady; osłony stacjonarnych i ruchomych części maszyn; przepusty ścienne i sufitowe do platform; 
    - wszystkie naziemne i podziemne kanały kablowe i liniowe, a także szyny i ich mocowania; 
    - wszystkie instalacje do klimatyzacji, wentylacji, otworów wentylacyjnych, ogrzewania pomieszczeń i oświetlenia.
10.5.3     Lokalne przepisy bezpieczeństwa
    - Wszystkie urządzenia ochronne i zabezpieczające zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi uziemienia, ochrony odgromowej, osłon ochronnych i gaszenia pożaru.

11.    Postanowienia końcowe
11.1           O ile nie uzgodniono inaczej, miejscem realizacji naszych dostaw jest adres producenta. W przypadku, gdy świadczymy również usługi (np. montaż), miejscem wykonania jest miejsce, w którym Usługi mają być świadczone. W przypadku zobowiązań płatniczych klienta, miejscem wykonania jest instytucja płatnicza określona na naszej fakturze.
11.2     Norymberga (Niemcy) jest wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów prawnych wynikających z lub w związku z umową odnoszącą się do OWS. Jesteśmy jednak również uprawnieni we wszystkich przypadkach do wniesienia powództwa w miejscu dostawy Usług świadczonych przez nas zgodnie z niniejszymi OWS lub wcześniejszą indywidualną umową lub w ogólnym miejscu jurysdykcji klienta. Nadrzędne przepisy ustawowe, w szczególności dotyczące jurysdykcji wyłącznej, pozostają nienaruszone.
11.3     Niniejsze OWS oraz stosunek umowny pomiędzy nami a klientem podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem jednolitego prawa międzynarodowego (w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów/CISG). 
11.4     Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWS lub jakiekolwiek postanowienie w zakresie innych umów zostanie uznane za nieważne lub stanie się nieważne, nie wpłynie to na ważność wszystkich innych postanowień lub umów.