Wersja: 01.01.2020

Ogólne Warunki Sprzedaży nowych maszyn (OWS)

1.   Postanowienia ogólne

1.1       Wszystkie dostawy nowych maszyn w kraju firmy Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Polska Sp. z o.o. podlegają niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży („OWS”). OWS dotyczy wyłącznie klientów („Kupujących”), którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 polskiego kodeksu cywilnego (Dz. U. 2019 poz. 1145, ustawa z dnia 23.4.1964), osobami prawnymi prawa publicznego lub funduszami specjalnymi prawa publicznego.

1.2       OWS w obowiązującej wersji znajduje również zastosowanie jako umowa ramowa dla przyszłych kontraktów z Klientem, bez konieczności każdorazowego powoływania się na nie przez nas. Obowiązującą wersję można pobrać ze strony https://www.sumitomo-shi-demag.eu/pl/gtc/gtc-general.

1.3       Niniejsze OWS są wyłącznie obowiązującymi warunkami. Warunki Klienta, które są odbiegające, będące w konflikcie lub uzupełniające stają się częścią kontraktu wyłącznie, jeżeli udzielimy na to wyraźnej zgody, tj. zostanie ona przekazana na piśmie lub w formie wiadomości (np. pismo, e-mail). Wymóg wyraźnej zgody obowiązuje każdorazowo, na przykład również jeżeli wykonaliśmy bez zastrzeżeń ogólne warunki Kupującego.

1.4       Dla uniknięcia wątpliwości, podkreślamy, że poszczególne umowy z Klientem obowiązują przed niniejszymi OWS. Dla treści takich poszczególnych umów, pisemny kontrakt lub pisemne potwierdzenie przez nas mają znaczenie decydujące. Strony zastrzegają sobie prawo do przeciwdowodu.

1.5       Odwołania do obowiązywania regulacji prawnych mają wyłącznie znaczenie wyjaśniające. Nawet bez takiego wyjaśnienia, postanowienia ustawowe znajdują w związku z tym zastosowanie na tyle na ile nie są bezpośrednio zmienione lub wyraźnie wykluczone z niniejszych OWS.

1.6       Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie do kosztorysów, rysunków i innych dokumentów. Klient może je ujawnić osobom trzecim wyłącznie za naszą pisemną zgodą.

2.         Zawarcie umowy 

2.1       Nasze oferty podlegają potwierdzeniu i nie są wiążące.

2.2       O ile nie uzgodniono inaczej, umowę uznaje się za zawartą w chwili, gdy potwierdzenie zamówienia zostaje podpisane przez Kupującego.

3.         Cena, zapłata i zatrzymanie tytułu własności

3.1       O ile nie uzgodniono inaczej, ceny za dostawy są cenami FCA (INCOTERMS 2020) z naszych zakładów wykonujących dostawy, z wykluczeniem opakowania, plus ustawowy podatek od wartości dodanej.

3.2       O ile nie uzgodniono inaczej, zapłata musi być wykonana na nasz rachunek bez żadnych potrąceń w ciągu dwóch (2) tygodni od zafakturowania i przekazania do użytkowania lub w ciągu dwóch (2) tygodni od zafakturowania i odbioru.

3.3       Kupujący ma prawo do wzajemnego kompensowania i prawa zatrzymania jeżeli jego roszczenia wzajemne zostały uznane ostateczną decyzją sądu lub nie są kwestionowane. W przypadku wad w dostawie, roszczenia wzajemne Kupującego pozostają nienaruszone.

3.4       W każdej chwili mamy prawo, w ramach trwającego stosunku biznesowego, wykonać dostawę w całości lub części wyłącznie na podstawie przedpłaty. Oświadczamy, że odpowiednie zastrzeżenie znajdzie się najpóźniej w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli po zawarciu kontraktu okaże się (np. wskutek złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o niewypłacalności), że nasze roszczenie dotyczące ceny kupna jest zagrożone wskutek niemożliwości jego opłacenia przez Kupującego, mamy prawo zgodnie z postanowieniami ustawowymi do odmowy wykonania i, jeżeli jest to konieczne po ustaleniu terminu, do anulowania kontraktu (Kodeks Cywilny. Księga Trzecia. Zobowiązania). W przypadku kontraktów dotyczących produkcji niezamiennych przedmiotów (produkty wyprodukowane na specjalne żądanie klienta), możemy natychmiast złożyć oświadczenie o anulowaniu. Postanowienia umowne dotyczące zbędności ustalenia terminu pozostają nienaruszone.

3.5       Do chwili pełnej zapłaty ceny kupna zastrzegamy sobie tytuł własności do dostarczonych towarów (towary podlegające zachowaniu tytułu własności).

3.6       Kupujący zobowiązany jest ubezpieczyć towary podlegające zachowaniu tytułu własności na własny koszt przed kradzieżą, zniszczeniem, pożarem, wodą i innymi uszkodzeniami na czas jego zobowiązania w stosunku do nas, a także jest zobowiązany przedłożyć je na nasze żądanie.

3.7       Kupujący zobowiązany jest utrzymywać towary podlegające zachowaniu tytułu własności w doskonałym stanie i musi natychmiast wykonywać wszystkie niezbędne naprawy angażując specjalistyczną firmę. Zobowiązany jest nas informować o towarach podlegających zachowaniu tytułu własności, w szczególności w zakresie ich lokalizacji. Z wyjątkiem dalszej sprzedaży w normalnym trybie prowadzenia działalności zgodnie z kolejnym punktem 3.8, Kupujący może dokonać sprzedaży, zastawienia, scedowania jako zabezpieczenia, wynajęcia lub innego przeniesienia towarów podlegających zachowaniu tytułu własności, lub zmienić lokalizację, która została nam przekazana wyłącznie na podstawie naszej uprzedniej pisemnej zgody. Kupujący zobowiązany jest informować nas natychmiast o wszelkich zagrożeniach dla naszego tytułu własności, w szczególności w związku z zajęciem, konfiskatą lub innym rozporządzeniem dostarczonymi towarami przez osoby trzecie, a także będzie informować osoby trzecie natychmiast o naszym tytule własności.

3.8       Kupujący ma prawo do dalszej sprzedaży towarów podlegających zachowaniu tytułu własności w normalnym trybie prowadzenia działalności jeżeli nie zalega z zapłatą. W przypadku takiej dalszej sprzedaży, Kupujący przenosi na nas wszystkie roszczenia z niej wynikające. Bez względu na nasze uprawnienie do egzekucji roszczeń na własną rękę, Kupujący ma prawo do egzekucji roszczeń również po ich przeniesieniu. Zobowiązujemy się nie egzekwować roszczeń na własną rękę jeżeli Kupujący wywiązuje się ze swojego zobowiązania do zapłaty, a także w przypadku braku wniosku o wszczęcie postępowania o niewypłacalności lub podobnego i braku wstrzymania płatności.

3.9       W przypadku naruszenia kontraktu przez Kupującego, w szczególności zalegania z zapłatą, mamy prawo anulować kontrakt na dostawę zgodnie z postanowieniami ustawowymi. Zastrzegamy sobie prawo do dalszych roszczeń.

3.10     Jeżeli zachowanie tytułu własności wymaga rejestracji przez notariusza lub innej oficjalnej rejestracji, Kupujący będzie nam w tym pomagać nieodpłatnie.

4.         Dostawa i przeniesienie ryzyka

O ile wyraźnie nie uzgodniliśmy inaczej na piśmie z Kupującym, dostawy i przeniesienie ryzyka odbywa się zgodnie z warunkami FCA (INCOTERMS 2020) z naszego zakładu wykonującego dostawy lub z innego wymienionego miejsca dostawy. Jeżeli uzgodniono odbiór, ma to decydujące znaczenie dla przeniesienia ryzyka. W innych przypadkach postanowienia ustawowe przepisów prawa zarządzające kontraktami związanymi ze świadczeniem pracy będą również obowiązywać mutatis mutandis w stosunku do uzgodnionego odbioru. W każdym przypadku, gdy Kupujący nie dokona odbioru stanowić to będzie przeniesienie ryzyka zgodnie z warunkami FCA lub odbiorem, w zależności od przypadku.

5.         Terminy, przeszkody w wykonaniu

5.1       Terminy są wiążące wyłącznie jeżeli wszystkie szczegóły zamówienia zostały wyjaśnione w terminie, w szczególności postanowienie dostarczenia wszystkich dokumentów i pozwoleń, ewentualne przekazanie rysunków i terminowe otrzymanie uzgodnionych zaliczek oraz terminowe przedłożenie uzgodnionego zabezpieczenia. Kolejnym warunkiem jest terminowe wykonanie przez Kupującego wstępnych prac budowlanych i montażowych, w szczególności zapewnienie nieodpłatnie elektryczności, gazu, wody i niezbędnego wsparcia personelu.

5.2       Termin dostawy będzie uzgadniany indywidualnie. Daty dostawy są wiążące wyłącznie, jeżeli są przez nas potwierdzone na piśmie. Sztywna data transakcji zostaje przyjęta wyłącznie, jeżeli została wyraźnie uzgodniona.

5.3       Jeżeli nie jesteśmy w stanie wywiązać się z wiążącej daty dostawy z przyczyn, za które nie jesteśmy odpowiedzialni (niedostępność usługi), poinformujemy o tym natychmiast Kupującego, jednocześnie informując go o przewidywanej nowej dacie dostawy. Jeżeli dostawa nie jest również możliwa w nowym terminie dostawy, będziemy mieć prawo anulowania kontraktu w całości lub części. Natychmiast zwrócimy wynagrodzenie zapłacone już przez Kupującego. Niedostępność usługi obejmuje w szczególności nieterminową dostawę przez naszego dostawcę.

5.4       Rozpoczęcie okresu niedotrzymania warunków dostawy przez nas określane jest zgodnie z warunkami naruszenia. W każdym przypadku upomnienie od Kupującego jest czynnikiem warunkującym naruszenie. Jeżeli dopuszczamy się naruszenia i Kupujący ponosi z tego tytułu szkody, ma prawo zażądać kwoty ryczałtowej odszkodowania za szkody poniesione wskutek naruszenia. Kwota ryczałtowa wynosić będzie 0,5% za każdy tydzień kalendarzowy opóźnienia, jednak nie może łącznie przekraczać 5% ceny netto (wartości dostawy) towarów, których dostawa jest opóźniona. Zastrzegamy sobie prawo do udowodnienia, że Kupujący nie poniósł żadnej szkody lub poniósł ją znacznie mniejszą niż powyżej wspomniana kwota ryczałtowa.

5.5       Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru, nie współpracuje lub dostawa jest opóźniona z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący, będziemy mieć prawo żądać odszkodowania za poniesione szkody, w tym dodatkowe wydatki (np. koszty magazynowania). Odszkodowanie ryczałtowe wynosić będzie 0,5% ceny netto umowy za każdy tydzień kalendarzowy, jednak nie przekroczy 5% ceny netto umowy, począwszy od daty dostawy, lub – w przypadku jej braku – od zawiadomienia, że towary są gotowe do wysyłki. Zastrzegamy sobie prawo do udowodnienia wyższej szkody i nałożenia ustawowego odszkodowania (w szczególności zwrotu dodatkowych wydatków, zasadne odszkodowanie, rozwiązanie umowy). Kwota ryczałtowa będzie zawsze naliczana na poczet przyszłych roszczeń pieniężnych. Kupujący ma prawo udowodnić, że nie ponieśliśmy żadnej szkody lub szkodę znacznie niższą niż kwota ryczałtowa.

5.6       Dalsze roszczenia wynikające z opóźnienia dostawy podlegają wyłącznie punktowi 8 niniejszych postanowień. Prawa Kupującego zgodnie z punktem 8 niniejszych OWS i naszych praw ustawowych, w szczególności w przypadku wykluczenia obowiązku wykonania (np. z powodu niemożliwości lub niezasadności wykonania i/lub naprawienia) pozostają nienaruszone.

6.         Odbiór

6.1       Jeżeli uzgodniono odbiór, musi on być przeprowadzony niezwłocznie w dniu odbioru, alternatywnie po naszym zawiadomieniu o gotowości do odbioru.

6.2       Kupujący nie może odmówić odbioru z powodu błahych wad, bez względu na jego prawa wynikające z punktu 7.

7.         Gwarancja

7.1       O ile nie postanowiono inaczej jak poniżej, postanowienia umowne obowiązują w zakresie praw Kupującego w przypadku istotnych wad i wad prawnych.

7.2       Roszczenia Kupującego za przyjęte wady, jeżeli spełnił swoje zobowiązania ustawowe do inspekcji i zawiadomienia o wadach składane są natychmiast na podstawie zawiadomienia o wadach na piśmie. Jeżeli Kupujący nie przeprowadzi dokładnej kontroli towarów i/lub nie złoży zawiadomienia o wadach, nasza odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami ustawowymi wyklucza takie wady w stosunku do których nie złożono zawiadomienia o wadach lub zawiadomienie nie zostało złożone właściwie i w terminie.

7.3       Normalne zużycie części i głównych komponentów nie jest wadą. W szczególności następujące części (części zużywające się) podlegają zużyciu w toku ich użytkowania: wszystkie komponenty układu plastyfikacji (ślimaki, końcówki ślimaka, pierścienie ciśnieniowe i blokujące, cylindry plastyfikujące, uszczelnienia dysz zamykanych, dysze zamykane, dysze, adaptery dysz, głowice cylindrów i opaski grzejne), wkłady filtra, uszczelnienia, pierścienie uszczelniające, elementy cierne, węże hydrauliczne i wodne, zawory membranowe, wkładki bezpiecznikowe, czujniki temperatury, sprzęgła, elementy osi obrotu w stołach obrotowych, tulejki, sworznie, hamulce, elementy układu kolanowego, pasy napędowe.

Dodatkowo zastosowanie znajduje załącznik “Ogólne warunki elementów plastyfikujących”, które można przeczytać, wydrukować i pobrać ze strony: https://www.sumitomo-shi-demag.eu/pl/gtc/gtc-plasticising-components.

Nie uznaje się roszczeń gwarancyjnych za szkody powstałe po przeniesieniu ryzyka, z powodu niewłaściwego lub nieodpowiedniego użytkowania, nieupoważnionego lub wadliwego montażu lub oddania do użytkowania, modyfikacji, naturalnego zużycia, nieodpowiedniej lub wadliwej obsługi, konserwacji lub naprawy, nie stosowania się do instrukcji obsługi, używania nieodpowiednich materiałów użytkowych, wadliwych prac budowlanych, nieodpowiedniego podłoża, wpływu środków chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, za które nie ponosimy odpowiedzialności, oraz w związku z ekstremalnymi temperaturami i wpływami warunków pogodowych oraz innych zewnętrznych warunków, które nie są założone w kontrakcie.

7.4       W przypadku wad w oprogramowaniu, dodatkowo obowiązuje punkt 10.2.

7.5       Wadliwe elementy dostawy zostaną wedle naszego uznania naprawione lub odebrane i wymienione na niewadliwe. Wadliwe wykonane usługi zostaną wedle naszego uznania poprawione lub wykonane na nowo. Nasze prawo do odmowy naprawienia szkody zgodnie z przepisami ustawowymi pozostaje nienaruszone.

Poniesiemy lub zwrócimy wydatki niezbędne dla przeprowadzenia testów i napraw (w szczególności związane z transportem, podróżą, robocizną, kosztami materiałowymi, a także, jeżeli wystąpią, koszty demontażu i montażu) zgodnie z postanowieniami ustawowymi, jeśli wada rzeczywiście zaistniała. W innym przypadku będziemy mieć prawo zażądać od Kupującego zwrotu kosztów poniesionych w wyniku bezpodstawnego żądania naprawienia wady (w szczególności koszty ekspertyz/testów i transportu), chyba, że brak wadliwości nie był oczywisty dla Kupującego.

7.6       Ciężar udowodnienia istnienia wady spoczywa na Kupującym.

7.7       Wymienione elementy i części dostawy zostaną zwrócone do nas zgodnie z postanowieniami umownymi. W celu przeprowadzenia naprawy, Kupujący, po konsultacjach z nami, przeznaczy odpowiedni czas na naprawę i umożliwi nam niezakłócony dostęp do przedmiotu dostawy. W innym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe skutki.

7.8       Kupujący będzie mieć prawo do naprawienia wady na własną rękę lub zlecenia jej naprawienia przez osoby trzecie i zażądać od nas zwrotu niezbędnych wydatków wyłącznie w nagłych wypadkach, np. kiedy bezpieczeństwo obsługi jest zagrożone lub w celu uniknięcia znaczącej szkody. Jeżeli jest to możliwe musimy być natychmiast uprzednio poinformowani o wspomnianych naprawach własnych. Prawo do wykonania naprawy na własną rękę nie obowiązuje jeżeli mielibyśmy prawo do odmowy naprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli naprawa wykonywana na własną rękę jest wykonana niewłaściwie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu skutki.

7.9       Jeżeli naprawa nie udała się, lub upłynął zasadnie wyznaczony przez Kupującego termin wykonania naprawy, lub można od niego odstąpić zgodnie z postanowieniami ustawowymi, Kupujący może anulować kontrakt lub obniżyć cenę kupna. Jednak w przypadku wady nieistotnej, prawo do powyższego anulowania nie obowiązuje.

7.10     Jeżeli użytkowanie elementów dostawy prowadzi do naruszenia praw własności intelektualnej lub praw autorskich na rynku krajowym, na własny koszt nabędziemy dla Kupującego prawo do dalszego użytkowania lub zmodyfikujemy elementy dostawy w sposób zasadny dla Kupującego tak, żeby  prawa nie były dalej naruszane. Jeżeli nie jest to możliwe w ekonomicznie zasadnych warunkach lub zasadnym okresie czasu, Kupujący będzie mieć prawo do anulowania kontraktu. Zgodnie z powyższymi czynnikami warunkującymi, będziemy mieć również prawo do anulowania kontraktu, jeżeli nie ponosimy winy za naruszenie praw majątkowych. Co więcej, zabezpieczymy Kupującego przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z dochodzonych roszczeń i ostatecznych decyzji sądu, które zostaną złożone przez właścicieli danych praw własności przemysłowej.

W przypadku naruszenia prawa własności przemysłowej lub praw autorskich, nasze powyższe zobowiązanie jest definitywne, jednak bez uszczerbku dla punktu 8.2. Zobowiązania te występują wyłącznie jeżeli:

  • Kupujący informuje nas niezwłocznie o wszelkim orzeczonym naruszeniu praw własności przemysłowej lub praw autorskich i pomaga nam w uzasadnionym zakresie bronić dochodzone roszczenia lub umożliwi nam przeprowadzenie powyżej wspomnianych środków modyfikacji;
  • mamy zastrzeżone podjęcie środków obrony, w tym czynności pozasądowych;
  • wada prawna nie jest oparta na instrukcji Kupującego;
  • naruszenie praw nie wynika z faktu, że Kupujący samodzielnie zmodyfikował przedmiot dostawy i/lub użytkował go w sposób niezgodny z kontraktem.

7.11     Roszczenia Kupującego za szkody lub zwrot daremnie poniesionych wydatków dozwolone są wyłącznie zgodnie z punktem  8, również w przypadku wad i są w innym wypadku wykluczone.

7.12     Wszystkie roszczenia gwarancyjne podlegają przedawnieniu zgodnie z punktem 9.

8.         Odpowiedzialność

8.1       W przypadku roszczeń opartych na winie, ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za szkody – bez względu na podstawę prawną – w przypadkach zamierzonego lub rażącego zaniedbania. W przypadku zwykłego zaniedbania ponosimy odpowiedzialność, chyba że postanowienia ustawowe przewidują niższą odpowiedzialność (np. za troskę o własne interesy), wyłącznie w następujących przypadkach:

a) za szkody wynikające z utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu; oraz

b) za szkody wynikające z zasadnego naruszenia podstawowych zobowiązań umownych (zobowiązania, których wykonanie jest zasadnicze dla właściwego wykonania kontraktu i na których przestrzeganiu partner umowny polega). W takim przypadku jednak nasza odpowiedzialność jest ograniczona do odszkodowania za możliwe do przewidzenia, standardowo występujące szkody.

8.2       Ograniczenie odpowiedzialności wynikające z punktu 8.1 obowiązuje również w przypadku naruszenia zobowiązania przez/lub na korzyść osoby, za której winę ponosimy odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami umownymi. Powyższe nie obowiązuje jeżeli niezgodnie z prawem zatailiśmy wadę lub przyjęliśmy gwarancję jakościową za towary i roszczenia.

8.3       W przypadku naruszenia obowiązku, które nie stanowi wady, Kupujący może wyłącznie anulować lub wypowiedzieć kontrakt tylko wtedy, gdy jesteśmy odpowiedzialni za naruszenie obowiązku. Dowolne prawo do wypowiedzenia przez Kupującego jest wykluczone. Poza tym, zastosowanie znajdują wymogi ustawowe i skutki prawne.

9.         Okres przedawnienia

9.1       Odbiegając od zapisów Księgi I, Tytuł VI, Przedawnienie Roszczeń, kodeksu cywilnego, ogólny okres przedawnienia roszczeń wynikający z istotnych wad i wad prawnych rozpoczyna się od dnia oddania do użytkowania, jednak nie później niż jeden (1) miesiąc po dostawie na zasadach ex works, jeżeli oddanie do użytkowania jest opóźnione z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności:

  • 36 miesięcy na główne komponenty (wymiana lub naprawa następujących wadliwych komponentów głównych: wszystkie części stalowe i odlewy do montażu maszyny (tj. rama maszyny, w tym elementy posadowienia), osłony i przesuwne drzwi ochronne, zamek kolanowy (z wyjątkiem tulei i sworzni), kolumny, płyty narzędziowe i płyty końcowe, bloki hydrauliczne (bez zaworów), silniki, łożyska, napędy, inwertery, kondensatory, wentylatory)
  • 24 miesiące na części (wymiana lub naprawa wszystkich części wadliwych)
  • 12 miesięcy na usługi (bezpłatne oddelegowanie technika (w tym wydatki podróżne i zakwaterowanie) w ramach naprawienia wad) oraz inne roszczenia wynikające z istotnych wad i wad prawnych.

9.2       Niezależnie od punktu 9.1, ogólny okres przedawnienia roszczeń wynikających z istotnych wad i wad prawnych w żadnym przypadku nie będzie krótszy niż dwanaście (12) miesięcy od daty dostawy, lub w przypadku uzgodnienia odbioru, od daty odbioru.

9.3       Postanowienie to obowiązuje również do roszczeń umownych i poza-umownych za szkody wyrządzone przez Kupującego w oparciu o wadę towaru, chyba, że zastosowanie standardowego okresu przedawnienia (Księga I, Tytuł VI, Przedawnienie Roszczeń kodeksu cywilnego) nakazuje krótszy okres przedawnienia w danym przypadku. Jednak roszczenia Kupującego za szkody wynikające z punktu 8.1. są ograniczone wyłącznie zgodnie z ustawowym okresem przedawnienia.

10.       Użytkowanie oprogramowania, wady oprogramowania

10.1     Jeżeli zakres dostawy obejmuje oprogramowanie, Kupującemu zostaje przyznane niewyłączne prawo do użytkowania dostarczonego oprogramowania i dołączonej do niego dokumentacji. Oprogramowanie jest dostarczane do użytkowania z przedmiotem umowy. Zakazuje się użytkowania oprogramowania w więcej niż jednym systemie. Kupujący może kopiować, zmieniać lub tłumaczyć oprogramowanie, lub zmieniać oprogramowanie z kodu obiektowego na źródłowy wyłącznie w zakresie jaki jest dozwolony przepisami prawa (art.2 Ustawy o Prawach Autorskich- Prawo autorskie (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2016 r.). Kupujący nie może usunąć danych producenta, w szczególności informacji o prawie autorskim, lub zmieniać takich danych bez uprzedniej naszej wyraźnej zgody. Wszystkie pozostałe prawa do oprogramowania i dokumentacji, w tym kopie, pozostają naszą własnością lub własnością dostawcy oprogramowania. Zakazuje się przyznawania podlicencji.

10.2     Roszczenia i prawa gwarancyjne, o których mowa w punkcie 7 nie dotyczą oprogramowania w przypadku nieznacznych odstępstw od umownie uzgodnionej jakości lub odpowiedniej dokumentacji, a także w przypadku wad niemożliwych do odtworzenia.

11.       Postanowienia końcowe

11.1     O ile nie uzgodniono inaczej, miejscem wykonania naszych dostaw będzie miejsce naszych zakładów wykonujących dostawy. Jeżeli jesteśmy również zobowiązani do świadczenia usług (np. montażu), miejscem wykonania będzie miejsce, gdzie usługi mają być wykonane. W przypadku zobowiązania do zapłaty Kupującego, miejscem wykonania będzie miejsce określone na naszej fakturze.

11.2     Wyłącznym miejscem jurysdykcji, w przypadku wszelkich sporów wynikających z/lub w związku z umową odwołującą się do OWS, będzie Częstochowa. Obowiązujące przepisy ustawowe, w szczególności dotyczące wyłącznej jurysdykcji, pozostają nienaruszone.

11.3     Do niniejszych OWS i stosunków umownych pomiędzy nami a Kupującym zastosowanie znajdują przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej, z wykluczeniem międzynarodowych praw uniwersalnych (w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej umów w międzynarodowej sprzedaży towarów  / CISG).

11.4     Jeżeli postanowienia niniejszych OWS lub postanowienia w ramach innych umów staną się nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień lub umów.